برچسب: GNS3

آرامش قبل از طوفان

هیچ خبری نبود ، امن و امان ! با بچه ها دور هم وایساده بودیم و داشتیم از آروم بودن شبکه حرف میزدیم و همه یجورایی تاکید میکردیم که اگه کاری به کار شبکه نداشته باشی ، کاره خودش رو میکنه و کاری هم بکار ما نداره ، ولی با این همه وجود ، باز همه معتقد بودیم که این آرامش قبل از طوفانه !!! یکی از بچه ها هم مثه همیشه سرش توی GNS3 بود و معلوم نبود داره چیکار میکنه.
گرم حرف زدن بودیم که ، گوشیم زنگ خورد :

بله !
سلام مهندس ، خوبین ؟
خوبم ، تو چطوری ؟ جونم !
منم خوبم ، مشغولیم دیگه ، دمه عید و حسابی سرمون شلوغه .
ما برعکس سرمون خلوته ، جونم ؟ چیزی شده؟!
مهندس ، ببخشید بی موقع مزاحم شدم  ها .
نه آقا بی موقع نیست ، اومدیم سرکار و داریم وظیفمون رو انجام میدیم . جونم ؟ بگو !
مهندس ، من یکار خصوصی هم باهات دارم ، یادم بنداز که بهت بگم !!!
باشه حتما ، حالا میخوای بگی چی شده ؟!
آخ مهندس ، اصلا یادم رفته بود ، شما دارین تو شیراز کاری میکنین ؟
نه! مشکلی پیش اومده ؟
مشکلی که نه ، بچه ها میگن شیراز اینترنتش قطه . فکر نکنم سمت ما باشه ، حالا رسیدی یه چک بکن .
باشه ، مرسی که خبر دادی .

گفتم ، بچه ها شیراز اینترنتش قطه ، ۴ ، ۵ گیگ ترافیک افتاده . همه ی بچه ها مثل گرگ گرسنه پریدن پشت کامپیوترا  تا مشکل رو چک کنن. منم تا اومدم به کامپیوترم لاگین کنم ، دوباره موبایلم زنگ خورد . گفتم : بچه ها چک نکنین ، فکر کنم حل شده و تلفن رو جواب دادم .

بله !
سلام مهندس . خوبین ؟
خوبم . جونم ؟ چی شد ؟ درست شد ؟
منم خوبم !!!
خداروشکر ، جونم ، بگو ؟
مهندس ، ببخشید بی موقع مزاحم شدم ها !
نه آقا مزاحم چی ؟ داریم کار میکنیم ها !
مهندس ، اون کار خصوصیه که گفتم !
خب ؟؟!
خیلی با خودم کلنجار رفتم ، به این نتیجه رسیدم که بهتون نگم ، دیگه نمیخواد یادآوری کنید .
اوکی ! همین ؟؟
آره دیگه همین !
باشه ، کاری نداری ؟
نه ، فقط مهندس ، اصفهان دارین کاری انجام میدین ؟
نه چطور ؟
آخه ، اینترنت اصفهانم رفت !
یعنی چی رفت ، چرا زودتر نمیگی ؟
نه من چک کردم ، سمت ما نیست . حالا شما هم یه چک بکنین.
من  که نمیتونم رو هوا چک کنم ، بگو IP بدن و گوشی رو قط کردم.

گفتم بچه ها : اینترنت اصفهانم قط شده ها.
یکی گفت : گفتی IP بدن ؟
گفتم : آره.

اومدم به لب تاپم لاگین کنم ، دوباره موبایلم زنگ خورد.

جونم ؟
سلام مهندس خوبین ؟
مرسی ! چی شده ؟
ببخشید هی ما امروز مزاحم شما میشیم !
نه بابا ، مزاحم چی چی ؟ چی شده ؟
مهندس ، تبریز دارین کاری میکنین ؟
چی ؟ حتما اینترنت تبریز هم رفته ؟
ا ، از کجا فهمیدی مهندس ؟ مشکل سمت ما نیست ها ، من چک کردم ، اینا خودشون یه گندی زدن ، هی به ما میگن چک کنید .
IP ها رو فرستادی ؟
آره ایمیل کردم .
اوکی ، بای !

گفتم ، بچه ها همه شهرا دارن میوفتن یکی یکی !!  کسی کاری کرده ؟
یکی گفت ، بابا ما که پیش هم بودیم و داشتیم از بیکاری مینالیدم .

دیدم ، رئیس داره چک میکنه ، پاشدم رفتم بالا سرش که باز تلفن زنگ زد .

چی شده ؟
مهندس سلام ، خوبی ؟
بله.
مهندس مشهدم رفت !
رییس میگن مشهدم رفت ! (با عصبانیت داشت چک میکرد)
مهندس میگن رشتم رفت !
رییس رشت هم قط شده
رییس با عصبانیت گفت : خیلی خب ، بگو قط کنه ، بهش خبر میدیم .
گفتم اوکی ، بهت خبر میدیم و قط کردم .

یدفعه رییس بلند گفت: این دیگه چیه ؟ کی توی روتر اصفهانه ؟ کسی جوابی نداد !!
خودش چک کرد ، دید یکی از بچه ها لاگینه .
بهش گفت : مگه نیمگم کی تو روتر اصفهانه ، چرا جواب نمیدی ؟
گفت : من صبح وصل شدم یه چیزی رو چک کردم ، حتما session باز مونده و ساکت شد.

به من گفت : زنگ بزن بگو چک کنن .
گفتم ، چش بود ؟ گفت اول زنگ بزن !
زنگ زدم :

سلام ! میگی چک کنن ؟
سلام مهندس ، خوبین ؟ یادی از ما کردین ؟ چه خبر ؟
آقا خبری نیست . بگو چک کنن .
صداش رو پشت گوشی برد بالا و گفت چک کنین . صداشون میومد که میگفتن داره اوکی میشه .
مهندس ، داره اوکی میشه ! مشکل سمت ما بود ؟
گفتم : بیخیال بابا و گوشی رو قط کردم .

به رییس گفتم ، ترافیک داره برمیگرده ، چی شده بود ؟

پاشد رفت سراغ همون دوستمون که داشت GNS میزد و توی روتر اصفهانم ، صب لاگین کرده بود و گفت :
Log کارایی که کردی رو بیار ، که دیدم خودش داره یه چیزای برا رییس توضیح میده ، گوشارو تیز کردم ، اما فایده نداشت.

صبر کردم تا اومد ، گفتم چی شده بود ؟

گفت ، ترافیک برای اینکه بره اینترنت با دیفالت روت مچ میشه ، این آقا هم ، صب وصل شده به روتر اصفهان و یکسری چیزا رو چک کرده ولی session  رو نبسته ، همیجور که Session  باز بوده ، نرم افزار GNS رو باز میکنه و شروع میکنه برای خودش تمرین کردن ، وقتی که  میخواسته ۱۰٫۰٫۰٫۰/۸  توی GNS3 برای خودش Advertise  کنه ، اشتباهی کامند رو روی روتر واقعی میزنه و این میشه که کل ترافیکی که میخواسته بره اینترنت ، میومده توی روتر اصفهان و drop میشده.

صداش رو برد بالا و گفت :
“دیگه نبینم ، کسی رو کامپیوترش GNS باز کنه ، هر کار دارین تو خونه روی کامپیوتر شخصیتون “